ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍សង្សារហៅមកលេងបន្ទប់ជួលមានអីសប្បាយម្យ៉ាង បែកចានយើងនិង