එය මට තදින් පහර දීම වැනි ය - Sex Date with my Partner, Happy ending